foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Pierwsze zebranie z rodzicami w nowym roku szkolnym odbędzie się 13 września o godzinie 17.00 ZAPRASZAMY!

"Pożegnanie lata"

Rada Rodziców, ,dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 42 w Częstochowie serdecznie zapraszają na FESTYN SZKOLNY,

który odbędzie się 24 września w godz. 15.00- 18.00.

Celem spotkania będzie:

 • przedstawienie osiągnięć kulturalnych i sportowych szkoły
 • integracja ze środowiskiem lokalnym,
 • zacieśnianie więzi między rodzicami, dziećmi i nauczycielami,
 • kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku,
 • promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

DODATKOWE ATRAKCJE:

 • wystawa i sprzedaż prac plastycznych dzieci,
 • kącik taniej książki,
 • grill,
 • kawiarenka z pysznymi ciastami przygotowanymi przez rodziców,
 • karuzela i zjeżdżalnia pompowana.

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę  w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2017/18 należy składać w terminie do 12 września 2017r. (wtorek) u pedagoga szkolnego. Tam również można otrzymać wszystkie niezbędne dokumenty.

Bardzo istotne jest dotrzymanie wspomnianych terminów i dostarczenie kompletnych wniosków. W przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.

W ciągu całego roku szkolnego można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, choroba ucznia lub członków rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe. Zasiłek losowy może być on przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

(poniedziałek 04.09.2017 r.)

 • 8.30 oddział przedszkolny (klasa „0”) – sala 1-4
 • 9.15 – Msza święta w kościele św. Wojciecha (uczniowie udają się sami bądź pod opieka rodziców)
 • 10.30 - klasy IV-VII
 • 12.00 – klasy I – III

 

Ważna uwaga organizacyjna: uczniowie wszystkich klas od  I-VII spotykają się w salach z wychowawcami 10 min. przed rozpoczęciem uroczystości i stamtąd pod opieką wychowawców udają się do sali gimnastycznej.

 Klasy pierwsze mieszczą się w salach:

 • Kl. I a – sala 1-5
 • Kl. I b – sala 2-3
 • Kl. I c  - sala 2-4

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2017 Szkoła Podstawowa nr 42 w Częstochowie Rights Reserved.