foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zakończenie roku szkolnego dla klas 1-7 odbędzie się 22 czerwca.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „DOSTĘPNA SZKOŁA”

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic z klas IV-VII szkół podstawowych i II-III gimnazjów
oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Ogłoszenie o naborze

Regulamin rekrutacji

Katalog kryteriów rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy ucznia

Formularz zgłoszeniowy rodzica/opiekuna

Oświadczenie uczestnika

Rekomendacja wychowawcy

Ankieta motywacyjna

Deklaracja uczestnictwa

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 42 w Częstochowie Rights Reserved.