foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

Ogłasza się rekrutację uzupełniającą uczniów/uczennic z klas IV-VI oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia ogólnokształcącego 28 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i rodzice/opiekunowie prawni, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2016/2017 i 2017/2018.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu:

Ogłoszenie o naborze

Regulamin rekrutacji

Katalog kryteriów rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy ucznia

Formularz zgłoszeniowy rodzica/opiekuna

Oświadczenie uczestnika

Rekomendacja wychowawcy

Ankieta motywacyjna

Deklaracja uczestnictwa

 

 

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.