foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

"Pożegnanie lata"

Rada Rodziców, ,dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 42 w Częstochowie serdecznie zapraszają na FESTYN SZKOLNY,

który odbędzie się 24 września w godz. 15.00- 18.00.

Celem spotkania będzie:

  • przedstawienie osiągnięć kulturalnych i sportowych szkoły
  • integracja ze środowiskiem lokalnym,
  • zacieśnianie więzi między rodzicami, dziećmi i nauczycielami,
  • kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku,
  • promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

DODATKOWE ATRAKCJE:

  • wystawa i sprzedaż prac plastycznych dzieci,
  • kącik taniej książki,
  • grill,
  • kawiarenka z pysznymi ciastami przygotowanymi przez rodziców,
  • karuzela i zjeżdżalnia pompowana.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „DOSTĘPNA SZKOŁA”

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic z klas IV-VII szkół podstawowych i II-III gimnazjów
oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Czytaj więcej: Projekt "Dostępna szkoła"

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę  w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2017/18 należy składać w terminie do 12 września 2017r. (wtorek) u pedagoga szkolnego. Tam również można otrzymać wszystkie niezbędne dokumenty.

Bardzo istotne jest dotrzymanie wspomnianych terminów i dostarczenie kompletnych wniosków. W przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.

W ciągu całego roku szkolnego można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, choroba ucznia lub członków rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe. Zasiłek losowy może być on przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.