foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę  w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2017/18 należy składać w terminie do 12 września 2017r. (wtorek) u pedagoga szkolnego. Tam również można otrzymać wszystkie niezbędne dokumenty.

Bardzo istotne jest dotrzymanie wspomnianych terminów i dostarczenie kompletnych wniosków. W przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.

W ciągu całego roku szkolnego można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, choroba ucznia lub członków rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe. Zasiłek losowy może być on przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

(poniedziałek 04.09.2017 r.)

  • 8.30 oddział przedszkolny (klasa „0”) – sala 1-4
  • 9.15 – Msza święta w kościele św. Wojciecha (uczniowie udają się sami bądź pod opieka rodziców)
  • 10.30 - klasy IV-VII
  • 12.00 – klasy I – III

 

Ważna uwaga organizacyjna: uczniowie wszystkich klas od  I-VII spotykają się w salach z wychowawcami 10 min. przed rozpoczęciem uroczystości i stamtąd pod opieką wychowawców udają się do sali gimnastycznej.

 Klasy pierwsze mieszczą się w salach:

  • Kl. I a – sala 1-5
  • Kl. I b – sala 2-3
  • Kl. I c  - sala 2-4

Od miesiąca września 2017 roku wpłaty za obiady będą TYLKO przelewem na konto:

UWAGA zmiana nr rachunku bankowego !!

32103011040000000093162001

Prosimy o dokonywanie wpłaty do 10 każdego miesiąca.
W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.
Kwoty do zapłacenia za dany miesiąc ( po odliczeniu za niezjedzone obiady) będą podawane dzieciom na początku każdego miesiąca.
Prosimy o wpłatę dokładnie podanej kwoty (nie niższej, ani nie wyższej)
Obiad odliczamy od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności dziecka (do godziny 9.00) telefonicznie do sekretariatu szkoły (w dniu zgłoszenia obiad jest już dla dziecka
ugotowany i można go odebrać „na wynos”)
Dzieci jedzące obiady w danym miesiącu będą automatycznie na liście na miesiąc następny ( czyli obiad dla nich będzie ugotowany) jeśli rodzice nie poinformują szkoły o
rezygnacji.
W przypadku rezygnacji z obiadów w trakcie roku szkolnego, prosimy o poinformowanie szkoły do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.
W RAZIE WĄTPLIWOŚCI MOŻNA ZASIĘGNĄĆ INFORMACJI W SEKRTARIACIE SZKOŁY – Tel. 343251608

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.