foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

STYPENDIUM SZKOLNE

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” i „Wyprawka szkolna 300 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

 

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2019/2020  należy  składać w terminie do 10 września 2019r. (wtorek) u pedagoga szkolnego. Tam również można otrzymać wszystkie niezbędne dokumenty.

Bardzo istotne jest dotrzymanie wspomnianych terminów i dostarczenie kompletnych wniosków. W przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.

 

W ciągu całego roku szkolnego można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, choroba ucznia lub członków rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe. Zasiłek losowy może być on przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

(poniedziałek 02.09.2019 r.)

 • 9.15 – Msza święta w kościele św. Wojciecha (uczniowie udają się sami bądź pod opieką rodziców)
 • 10.30 - klasy IV-VIII
 • 11.30 - klasy 0 - III

  Ważna uwaga organizacyjna: ze względu na remont sali gimnastycznej, rozpoczęcie roku odbędzie się w salach lekcyjnych. Oddział przedszkolny (0) – sala przy świetlicy

  klasa

  nr sali

  klasa

  nr sali

  1a

  2 – 5

  4a

  1 – 1

  1b

  2 – 3

  5a

  0 – 4

  1c

  2 – 4

  5b

  0 – 6

  2a

  2 – 6

  5c

  1 – 4

  2b

  2 – 7

  6a

  0 – 3

  3a

  2 – 2

  6b

  1 – 3

  3b

  1 – 1

  6c

  1 – 2

  3c

  1 - 2

  6d

  0 - 5

  7 a

  0 – 2

  8a

  1 - 5

  7b

  świetlica

  8b

  plastyka

Organizacja zakończenia roku szkolnego

 

 • Wtorek 18 czerwca – o godz. 9.15 msza święta w Kościele św. Wojciecha (wychodzimy pod opieką nauczycieli)
 • Środa 19 czerwca
 • Zakończenie roku z uwagi na remont sali gimnastycznej odbędzie się w klasach o godz. 9.00
 • Klasy VII i VIII zbierają się o godz. 9.00 w sali teatralnej

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.